DEMOKRAT MÜHENDİSLER 1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

1981 yılında ilk mezunlarımızı verdik. 1987 yılında Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) için ilk adımı attık. Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) komisyonlarında ve sempozyumlarında çalıştık; yönetimlerinde yer aldık. Tek bir hayalimiz vardı: Toplum için bilişim diyen bir BMO’yu birlikte kurmak!

80’lerden bugüne taşınan birikim, yapılan tartışmalar ve örgütlenme pratikleri,  BMO için gerekli koşulların ve kadroların oluştuğunu, BMO’nun artık kendisini bir zorunluluk olarak ortaya koyduğunu gösterdi.  Temmuz 2011’e gelindiğinde odanın kurulması, EMO Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (BM MEDAK) düzleminde resmi olarak karara bağlandı ve bu karar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda çalıştaylar, imza kampanyaları düzenlendi. Teknokentlerde, iş bölgelerinde, iş yerlerinde stantlar açıldı, üniversitelerde yapılan toplantılarla meslektaşlarımızla ve meslektaş adaylarımızla buluşuldu, EMO şubelerinin genel kurullarına katılındı ve BMO’nun artık tüm Bilgisayar Mühendislerinin ortak talebi olduğu aktarıldı ve destekleri talep edildi. 24 Mart 2012’de gerçekleştirilen ve bilgisayar mühendislerinin “24 Mart’ta 24. Oda” söylemiyle katıldığı EMO Genel Kurulu’nda, BMO kurulması kararının TMMOB Genel Kurulu’na taşınması için MEDAK tarafından verilen önerge, EMO delegelerinin büyük desteğiyle kabul edildi. Çalışmalarımız sonuç verdi. 2 Haziran 2012’de, TMMOB Genel Kurulu’nda 23 Oda’nın desteğiyle, 24. Oda BMO’yu kurduk.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak daha yolun çok başında olduğumuzun farkındayız ve yapacak çok işimizin olduğunu biliyoruz. Şimdi EMO’da başlattığımız yürüyüşü BMO’da sürdürmek, inandıklarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Bizim için asıl iş şimdi başlıyor!

Bilgisayar mühendislerinin sayısı her geçen gün artıyor ve bugün 30 binleri aşmış durumda. Bu sayıya her yıl 5 bine yakın yeni mezun katılıyor. Bununla birlikte sorunları da çığ gibi büyüyor:

 • Mesleğin kapsamının belirsizliği ve meslek alanlarının tanımsız oluşu
 • Bilişim sektöründe pek çok disiplinin var oluşu ve buna bağlı olarak sektörde yaşanan karmaşa
 • Sektörde üretim sürecinin yanlış yönetimi ve denetimden yoksun oluşu
 • Her kente üniversite, her üniversiteye bir Bilgisayar Mühendisliği bölümü anlayışıyla açılan, akademik ve teknik altyapıdan yoksun Bilgisayar Mühendisliği bölümleri; buna ek olarak ucuz iş gücü ordusuna katılmak üzere bekleyen teknoloji fakülteleri ve uzaktan eğitim mezunları
 • Diplomaların değil sertifikaların egemenliği ve meslektaşlarımızın sertifikalara mahkûmiyeti
 • Kamusal yarar gözetmeden oluşturulan bilişim politikaları
 • İşsizliğin ve işsiz kalma korkusunun gerçeklik haline gelmesi
 • Meslektaşlarımızın yoğun olarak çalıştığı teknokent/teknopark bölgelerinin soysal mekânlardan yoksun, modern fabrikalara dönüşmüş olması
 • Bedelsiz fazla mesailer ve düşük ücret başta olmak üzere çalışma koşullarının günden güne ağırlaşması

Yeni maddelerle uzatılabilecek bu liste biz bilgisayar mühendislerinin mesleklerini gerektiği gibi yerine getirmesini engelliyor. Bir yandan bilgisayar mühendisliği eğitimi niteliksizleştirilirken, diğer yandan mesleğimiz vasıfsızlaştırılıyor ve meslektaşlarımız günden güne daha ağır koşullarda çalışmaya zorlanıyor.  Bilişim sektöründe, bu duruma çalışandan ve toplumdan yana tutum alarak müdahale edecek bir örgüt ihtiyacı acil olarak kendini gösteriyor.

BMO bu işte bu koşulların bir ürünüdür ve bu sorunlarla mücadele etmek durumundadır. Ancak, TMMOB’nin en genç odası olarak akıntıya karşı yüzdüğümüzün farkındayız. Bilimin ve aklın ışığında, topluma hizmet verebilmek için mücadele eden TMMOB, gün geçtikçe yoğunlaşan baskılara maruz kalmaktadır. Devlet Denetleme Kurulu raporuyla başlayan, TMMOB ve bağlı odaların yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesiyle devam eden ve TBMM pas geçirilerek çıkarılan KHK’larla sürdürülen saldırılar bakanlık eliyle hazırlanan yönetmeliklerle doruk noktasına ulaştı.

3 Nisan 2012 tarihinde yayınlanan “Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik” ile TMMOB işlevsizleştirilmeye, kamu adına mesleki denetim yetkisi elinden alınmaya çalışılıyor.

Biz bilgisayar mühendisleri, bilişim sektörünün mühendisliğe gereksinimi olduğunu ve bu mühendislik hizmetlerinin BMO aracılığıyla denetlenmesi gerektiğini savunurken, TMMOB’nin ve bağlı odaların maruz kaldığı saldırılara karşı mücadele etmemiz gerektiğinin bilincinde de olmak durumundayız.

BMO’nun kurulduğu bu koşullarda, BMO’nun 1. Dönemi’nde DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak yapacağımız çalışmaları ve hedeflerimizi beş ana başlık altında değerlendirebiliriz:

1- Bilişim sektöründe standartların, mühendislik alanlarının belirlenmesi

 • Bilişim sektöründe çalışma alanları iç içe geçmiş durumdadır ve bu durum mühendislik alanlarının sınırlarını belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla meslek alanlarının ve meslek tanımlarının belirlenmesi; bilişim meslek alanındaki mühendislik faaliyetlerinin kamu yararı gözetilerek denetlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ve standartların oluşturulması; bu denetimlerin yasalar ve standartlar doğrultusunda uygulanması temel önceliğimiz olacak. Bu doğrultuda, çalışmalar yürütülecek ve bağlayıcılığı olan yönetmelikler oluşturulacak.
 • TMMOB’ye ve bağlı odalara KHK’ler aracılığıyla yapılan saldırılardan BMO da bağımsız değildir. KHK’ler, bilişim sektöründe standartların ve mühendislik alanlarının belirlemesi yönünde yaptığımız çalışmalarla çelişmektedir. Bu nedenle, TMMOB’ye ve bağlı odalara KHK’ler aracılığıyla yapılan saldırılara karşı BMO olarak kararlı duruş sergilenecektir.
 • Nitelikli mühendislik hizmeti üretilmesini, mühendislik üretim süreçlerinin bilimsel olarak uygulanmasını sağlayacak çevreye uyumlu, toplumun çıkarları doğrultusunda mühendislik hizmetlerinin verilmesi için anayasadan aldığı yetki ile kamu adına denetim ve düzenleme yapılacak, bu amaçla ilgili kurumlarla birlikte yasa ve yönetmelik hazırlanması ve uygulanması da dâhil olmak üzere gerekli hukuki çalışmalar yürütülecek.
 • Sertifikaların değil diplomaların geçerliliğini vurgulayan bir anlayışı hayata geçirmek için çalışılacak ve kamuoyu yaratılacak.
 • Bilgisayar Mühendislerinin mesleki gelişimine katkı sunacak akademisyenlerin danışmanlığında hazırlanmış meslek içi eğitim programları oluşturulacak.
 • Bilgisayar Mühendislerinin, bilişim hukuku ve benzeri diğer ilgili alanlarda kendilerini geliştirmeleri için gerekli zeminler oluşturulacak, bilişim bilirkişiliği yapan kişilerin yeterliliklerini denetlenecek.
 • Başta kamu kurumları olmak üzere bilişim meslek alanıyla ilgili mühendislik faaliyeti gerektiren kadrolarda Bilgisayar Mühendislerinin istihdamı, bilişim projelerinin yönetimi ve denetiminde Bilgisayar Mühendislerinin bulunması için mevzuat çalışması yapılacak ve uygulamaya konması için kamuoyu baskısı yaratılacak.

2- Uzun dönemli bir plan ile toplumun çıkarlarını gözeten ulusal bir bilişim politikasının oluşturulması

 • Bilişim politikalarında çalışandan yana, toplumsal ve kamusal faydayı gözeten bir anlayışın yerleşmesi için çalışmalar yapılacak.
 • Bilişim alanındaki her türlü gelişme ile ilgili toplumu ve üyelerini bilgilendirmek üzere diğer demokratik kitle örgütleri ile ortak çalışmalar yürütülecek.
 • Toplumun çıkarları gözetilerek oluşturulmuş bir e-dönüşüm programı için çalışmalar yapılacak ve resmi makamlarla paylaşılacak.
 • “Elektronik Devlet” sistemlerinin birlikte çalışabilirlik esasları doğrultusunda geliştirilmesi için girişimlerde bulunulacak, herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve işlevsel bir “elektronik devlet” oluşumuna geçilmesi, “halk için var olan devlet” kavramının yerleşmesini sağlamak için faaliyet yürütülecek.
 • Özgür Yazılım’ların geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak; bireyler ve kuruluşlar açık standartlar konusunda bilgilendirilecek.
 • Bilişim ve İnternet ile ilgili davaların; teknik danışmanların da yer alacağı uzmanlık mahkemelerinde görüşülmesi için çalışmalar yapılacak.
 • İnternet’e yönelik, ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, tahakküm altına almaya yönelik uygulamalara karşı mücadele yürütülecek, “İnternet devlerine” karşı kullanıcıyı koruyan, ifade özgürlüğünün önünü açan, kişisel bilgilerin gizliliğini koruyan alternatif projeler üretilecek ve kamuoyu ile paylaşılacak.
 • İnternet Protokol (IP) Adresi tespiti ve takibi gibi uygulamalarla İnternet’i bir gözetleme-gözetlenme aygıtına dönüştürmek isteyen anlayışa karşı toplumsal bilincin oluşması için çalışma yapılacak.
 • Toplumun her kesiminden insanın kolaylıkla ulaşabileceği eşit özgür bir İnternet anlayışının yerleşmesi için çalışılacak, toplumu İnternet kullanımı ve İnternetteki hakları konusunda bilinçlendirici eğitimler ve çalışmalar yapılacak.
 • Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve geliştiren bir anlayışı hayata geçiren, üretkenliği artırıcı, kamu çıkarını gözeten AR-GE politikalarının ve yenilikçi ve özgün ürünlerin oluşmasına katkı sunacak çalışmalar yapılacak.
 • Dünyadaki teknolojik gelişmeler yakından takip edilecek, bunların ülkeye muhtemel yansımalarını ortaya koyan raporlar hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacak.
 • Çevreci bilişim politikaları savunulacak, sanallaştırma, verimlilik ilkelerine dayalı güç yönetimi, yeni sistemler yerine var olan sistemlerin zenginleştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu ürünlerin seçimi ve donanımın geri dönüşümü gibi tedbirlerin alınması için çalışmalar yapılacak.
 • Elektronik atıklar konusunda toplumu bilinçlendirmeye ve geniş kapsamlı uygulamaya yönelik çalışmalar yapılacak ve resmi makamlarla paylaşılacak. Geri dönüşüm için gerekli ulaştırma ağları kurulması için çalışmalar başlatılacak.

3- Bilgisayar mühendisliği eğitimi ve meslek içi eğitim faaliyetleri

 • Kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi birikiminin artırılmasına katkıda bulunmak amacı ile meslek içi eğitim, proje, ulusal ve uluslararası yayın, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapılacak ve var olan çalışmalara katkıda bulunulacak.
 • Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili bölümlerin açılmasının, teknik altyapı ve akademik kadro yeterliliği göz önünde bulundurularak düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak.
 • Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili mühendislik bölümlerinin müfredatlarının ülke gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi ve standartlaştırılması için üniversitelerin ilgili bölümleriyle birlikte çalışma yürütülecek.
 • Akademisyenler için bilimsel araştırma yapacak ortamların hazırlanması ve geliştirilmesi; eğitimin ve bilimin özgün, özgür ve çok yönlü gelişiminin sağlanması için eğitim ve öğretim kurumları ve akademi ile birlikte çalışma yapılacak. Akademisyenlerin özlük hakları mücadelesine destek olunacak.
 • Bilimsel etkinlikler düzenleyerek akademisyenler ve çalışanlar için bilgi paylaşımı platformları yaratılacak, bu etkinlikleri yazılı ve görsel materyallere dönüştürerek meslek alanında bilimsel bilgi birikimi artırılacak.
 • Üniversite adaylarının bilinçli meslek tercihi yapmalarına destek olmak amacıyla Bilgisayar Mühendisliği hakkında lise düzeyinde bilgilendirme çalışmaları yapılacak.
 • Bilgisayar Mühendisliği eğitimini ve mesleğini vasıfsızlaştırmaya yönelik yaklaşımlara ve uygulamalara karşı mücadele edilecek.

4- Örgütlenme

 • 30 bini aşkın Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezununa karşın BMO’nun üye sayısı henüz yaklaşık 3000’dir. Önümüzdeki dönemde, bilgisayar mühendislerinin yoğun olduğu bölgelerde, BMO örgütlenmesini yaygınlaştırmak amacıyla birimler oluşturulacak.
 • İş yerlerinde yaşanan sorunların tespiti ve çözümü amacıyla iş yeri temsilcilikleri kurulacak.
 • Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili mühendislik bölümleri ziyaret edilecek ve öğrencilere bilgisayar mühendisliği, oda örgütlenmesi ve çalışma koşulları hakkında bilgi verilecek.
 • Öğrenci üye örgütlenmeleri aracılığı ile Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili bölümlerin öğrencilerine yönelik teknik ve sosyal faaliyetler düzenlenecek. Mühendis adaylarının mesleki, kişisel gelişimlerine katkı sunacak, toplumcu mühendislik anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar yapılacak.

5- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

 • Bilişim sektörünün ve bilgisayar mühendislerinin sektör içerisindeki konumu, durumu ve çalışma koşulları analiz edilecek, raporlanacak, kayıt altına alınacak, bu raporlar doğrultusunda politikalar önerilecek.
 • Üyelerin ve meslektaşların özlük, ekonomik ve demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.
 • Kadın bilişim çalışanlarının cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğramasına, ucuz iş gücü olarak görülmesine karşı etkin mücadele yürütülecek.
 • Bilişim çalışanlarının maruz kaldığı bedelsiz fazla mesai uygulamalarına, sosyal güvencesiz, geleceksiz, düşük ücretli çalışma koşullarına, cinsel ve etnik ayrımcılığa karşı diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte etkin mücadele yürütülecek.
 • Bilişim çalışanlarının özlük, ekonomik ve demokratik haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılacak.
 • Bilişimin bir iş kolu olarak kabul edilmesi, bilişim çalışanlarının örgütlenmesi önündeki her türlü engelin kaldırılması ve bir çalışan örgütlenmesinin oluşturulması için diğer demokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket edilecek.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak BMO’nun 1. döneminde yapacağımız çalışmaları bu beş ana başlıkta gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Elbette üyelerimizin ve henüz üye olmamış meslektaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de sürece doğrudan katılımı ile…

DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak EMO içerisinde 1987’den bugüne sürdürdüğümüz Bilgisayar Mühendislerinin örgütlenme çalışması, tüm bilgisayar mühendislerinin iradesi ve talebiyle BMO’ya evrildi.  DEMOKRAT MÜHENDİSLERin sizlerle birlikte EMO’da yaktıkları kıvılcım, BMO’ya dönüştü.  Şimdi BMO’nun temeline ektiğimiz bu toplumcu mühendislik anlayışını yeşertme vaktidir.

Birlikte kurduğumuz BMO’yu birlikte büyütme ve kurumsallaştırma sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak BMO Kuruluş sürecinde kullandığımız sloganımızı bir kez daha dillendiriyoruz:

“BMO’yu Birlikte Kurduk Birlikte Yaşatacağız…”

Ve DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak bir şeyi daha ekliyoruz:

“BMO’da Birlikte Üretip,  Birlikte Yöneteceğiz!”

Bu program, ilke ve hedefler doğrultusunda bir araya gelmiş DEMOKRAT MÜHENDİSLER‘e destek olmak, BMO’nun aydınlık bir geleceğe doğru taşınmasına hizmet edecektir! Emekten, insandan, yaşamdan yana bir BMO’yu kurmak için DEMOKRAT MÜHENDİSLER olarak sizlerle birlikte başlattığımız yürüyüşü, gelin birlikte sürdürelim. 

Gelin BMO’yu birlikte yaşatalım!

Tüm üyelerimizi 8-9 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz BMO 1. Olağan Genel Kurulu’na DEMOKRAT MÜHENDİSLER’in Demokrasi Şölenine Bekliyoruz!

PDF: BMO Demokrat Mühendisler Çalışma Programı