İlk Genel Kurulunu 2012 yılında gerçekleştiren Bilgisayar Mühendisleri Odası, EMO’nun komisyonlarında ve kurullarında yürütülen ve farklı dönemlerde yüzlerce Demokrat Bilgisayar Mühendisinin katıldığı uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak kuruldu. Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulduğu günlerde mesleğin içinde bulunduğu sektörel karmaşa, üretim sürecinin yanlış yönetimi ve denetimden yoksun oluşu, meslektaşlarımızın çalışma yaşamıyla ilgili sorunları, geçtiğimiz dönemde tüm ülkenin içine düştüğü zorluklarla, büyük kentlerde yaşanan terör saldırıları, ülkenin geleceğine yöneltilmiş hain bir darbe girişimi ve sonrasındaki olağanüstü hal koşulları nedeniyle yeni boyutlar kazandı. 2016-2018 dönemini geride bırakıp BMO çalışmalarında yeni bir dönemi başlatacak olan 4. Olağan Genel Kurula giderken içinde bulunulan durumun özeti ne yazık ki çok parlak değil. Bilgisayar mühendislerinin sayısı hızla artmış durumda. Buna bağlı olarak artan işsizlik yanında düşük ücretler, karşılığı ödenmeyen fazla mesailer, esnek çalışma saatleri, güvencesizlik tüm bilişim çalışanlarının ortak sorunu olarak yaşanmakta.

Bu ülkede yetişmiş, ileride ülkenin aydınlık yarınlarına katkıda bulunacak bilgisayar mühendisleri, ülkenin koşulları nedeniyle yurt dışında yaşamayı ve çalışmayı tercih etmek zorunda kalmakta ve tarihin en büyük beyin göçü yaşanmakta. İnternet, keyfi gerekçelerle sansürlenmekte. Son iki yıl içerisinde binlerce “web” sitesi ve İnternet gazetesine erişim engeli getirildi. Tüm dünyada kolektif bir bilgi kaynağı olarak kullanılan Wikipedia’ya ülkemizden hâlâ erişilememekte. Tüm dünyada bilişim sektöründeki gelişmelerin bir göstergesi olan İnternet ve sosyal medya, yönetenler tarafından tehlikeli bulunmakta, bu bakış açısının bir sonucu olarak gözetim ve denetim ortamına dönüştürülmekte. İfade özgürlüğü yok edilmekte, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı hızla artmakta. İnternetten yapılan yayıncılığa RTÜK denetimi gibi yeni sınırlamalar getirilirken, İnternetten bilgi edinme ve haber alma hakkı da ciddi olarak ihlal edilmekte. Ülkenin teknolojik olarak bilişim tekellerine bağımlılığı sürmekte. Diğer yandan da bilişim tekellerinin çıkarlarıyla devlet çıkarlarının, İnternet özgürlükleri aleyhine giderek birbirine yakınlaştığı ve hatta bütünleştiğine ilişkin belirtiler ortaya çıkmakta. Ülkenin büyük ölçekli kamu bilişim uygulamaları, hedeflenen süre ve bütçe kapsamında bitirilememekte; sistem geliştirme aşamalarının yatırım planlarına uygunluğu  izlenememekte; FATİH projesi gibi büyük beklentiler yaratılarak başlatılan bir bilişim projesi çökmekte… Bilişim sektöründe yer alan TİB gibi bazı kurumlar kapatılırken bazı kurumlara ise olağanüstü yetkiler verilmekte, bilişim alanında kamu yararını ilgilendiren mevzuat bir türlü tamamlanamamakta.

Dünyada bilişim ve ilgili sektörler inanılmaz bir hızla gelişir ve insanlığın geleceğini değiştirecek yapay zekâya dayalı bir takım teknolojik yenilikler yaygınlaşırken ülkemiz bu konularda kamu yararını temel alan teknoloji politikaları geliştirememekte. Teknoloji politikalarının geliştirilmesi süreçleri kamusal katılıma kapalı bulunmakta. İşte bütün bu koşullar altında BMO 4. Olağan Genel Kuruluna giderken toplum ve bilişim sektörü, nitelikli mühendislik hizmetlerine daha fazla gereksinim duymakta, söz konusu mühendislik süreçlerinin kamu çıkarları adına BMO tarafından denetlenmesi daha fazla gerekmektedir. Bu gereksinimlerin karşılanması, Bilgisayar Mühendislerinin kararlılığı ve çalışma azmi ile BMO’nun bağımsız bir toplumsal güç haline gelmesi sayesinde olanaklı olacaktır.

Bütün meslektaşlarımızın katkılarıyla BMO’dan yükselen ses, tüm Türkiye’de yankı bulacak ve bilgisayar mühendisleri önümüzdeki süreçte kendi çalışma koşullarını, meslek alanlarını, bilişim politikalarını daha iyiye evriltmek için harekete geçecektir. Önümüzdeki döneme ilişkin tasarılarımızı ve planladığımız çalışmaları özetleyen bu programdaki hedeflerin el birliğiyle gerçekleşmesini sağlayarak bir sonraki döneme, güncel gereksinim ve beklentilere göre yeni ve daha büyük hedeflere hazır bir Oda işleyişi ve birikimi devretmeyi amaçlıyoruz.

 

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri; TMMOB bünyesinde 1970’lerden itibaren gelişen “toplumcu mühendislik” anlayışı içerisinde, “bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmak” amacıyla ortak ilkeler çerçevesinde hareket eden bilgisayar mühendislerinden oluşan bir platformdur. Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokratlık, yurtseverlik ve adalet değerlerinin mesleki çalışmaların da zeminini oluşturması gerektiğini savunan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri,  Oda çalışmalarında tüm üyelerin hakları için çalışmalar yürütür, tüm üyelerinin sorunlarını çözmeye çalışır, öneri ve taleplerini dikkate alır.

Çalışmalarda ve alınan kararlarda tüm bileşenlerinin eşit söz hakkı olduğunu savunur. Kararlar her durumda tartışma-uzlaşma-ikna yöntemleri ile alınır. Kişiler ve makamlar değil; ortak akıl ve ortak üretim esastır. Bununla birlikte yalnız meslektaşlarının değil, bütün bilişim emekçilerinin haklarının gözetilmesi ve tüm bilişim çalışanlarıyla birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunur. Bu anlayışla, meslek alanında ayrım gözetmeksizin kamu, özel ve diğer tüm bileşenlerle beraber çalışanların haklarını gözeten, kamu yararını öne çıkaran faaliyetler(toplantı, çalıştay vb.) yürütür/gerçekleştirir.

Sadece meslek alanında değil, aynı zamanda ülkemizdeki güncel gelişmelere bağlı olarak gerek bilgilendirme gerekse tartışma ve yeni politikalar üretmek amacıyla kongre, kurultay,sempozyum, forum, çalıştay gibi etkinlikler düzenler. Yaptığı tüm çalışmalarda, yürüttüğü tüm faaliyetlerde  kişisel verilerin mahremiyetinin korunması ilkesini göz önünde tutarak kamusal verinin oluşturulmasını, oluşturulan bu veriden elde edilen tüm çıktıların yine kamuyla paylaşılmasını savunur.

– Çalışma anlayışımız uyarınca Yönetim Kurulu’nda, Oda’nın yönetsel işleyişi, Oda faaliyetleri ve komisyon çalışmalarıyla ilgili görev paylaşımı yapılacak, tüm yönetim kurulu üyelerinin etkin rol alması sağlanacaktır.

– Yönetim Kurulu toplantılarının, çalışma takvimi oluşturularak belirli sıklıklarla, asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılmasına devam edilecektir.

– Yönetim Kurulu toplantılarının Genel Merkezin yanı sıra Temsilciliklerde de yapılmasına devam edilecektir.

– 4. dönemde de geçtiğimiz dönemde olduğu gibi kurulların faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşımı ve eşgüdümü sağlamak, Oda çalışmalarında ortak politikalar geliştirmek amacıyla Oda organlarında ve komisyonlarında görev alan üyelerden oluşan Koordinasyon Kurulu kurulacak ve düzenli olarak toplanması sağlanacaktır.

– Oda Ana Yönetmeliğince tanımlanmış Danışma Kurulu’nun düzenli olarak toplanması sürdürülecektir.

– Oda organlarında görev alan üyelere ve Oda personeline yönelik olarak kurum içi eğitimler yapılacak, yönetsel işleyişte bütünlük ve eşgüdüm sağlanacaktır.

– Oda organlarının ve komisyonlarının tüm çalışmalarının tutanak, rapor ve belgelerinin belirli bir disiplinle oluşturulması, tutulması ve paylaşılması için gereken işleyiş düzeni geçtiğimiz dönemde tanımlanarak uygulamaya konmuştur; bu düzenin gereksinimler doğrultusunda iyileştirilmesi sağlanacak, iç işleyişle ilgili yönergeler oluşturulacaktır.

– Üyelerin kayıtlarının tutulduğu ve işlendiği veri kayıt sisteminde ve ilgili üyelik süreçlerinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasınca tanımlanan kurallar uygulanacaktır. Kişisel verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlayan işleyiş ve altyapı düzenlemeleri için geçtiğimiz dönemde başlatılıp yaşama geçirilen uygulamalar, gereken güncellemeler yapılarak sürdürülecektir.

– Üyelerle ve toplumun geneline yönelik duyuru, bilgilendirme ve bunların geri bildirimlerini toplayarak Oda çalışmaları için değerlendirmek üzere, iletişim kanallarının işlerliğini ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla Kurumsal İletişim Birimi oluşturulacaktır.

– Ülke çapında il temsilciliklerinin açılması için girişimler sürdürülecek, bu amaçla ilgili illerdeki üyelerimizle buluşmalar düzenlenerek gereksinim ve beklentileri saptanacaktır.

– Temsilcilik olmayan illerde Oda adına faaliyetler göstermek üzere Oda Temsilcileri görevlendirme çalışmaları sürdürülecektir.

– Temsilcilik Kurullarının belirlenmesi, Temsilcilik çalışmalarının planlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesinde Temsilcilik üyelerinin görüş, öneri ve istemleri değerlendirilecek, çalışma anlayışımızın özünü oluşturan katılımcı çalışma ilkesi gözetilecektir.

– Temsilciliklerin kendi il ve bölgelerinde verimli çalışabilmeleri, üyelerimizin Temsilciliklerimizde bir araya gelerek etkinlikler gerçekleştirebilmeleri için gerekli ortam, altyapı ve işleyiş düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

– Birlikte düşünme, birlikte üretme anlayışımız uyarınca Temsilcilik üyelerinin, Temsilcilik bünyesinde açılacak komisyonların yanı sıra Genel Merkez komisyonlarında da etkin görev almaları sağlanacaktır.

– Temsilciliklerde ve illerde üye toplantılarının düzenlenmesine devam edilecek, bu toplantılarda ortaya çıkan görüş ve öneriler, Genel Merkezin ve Temsilciliklerin çalışmalarında yol gösterici olarak değerlendirilecektir.

– Oda bilişim altyapısının, güncel gereksinimler doğrultusunda yeni işlevsellikler katılarak; güvenlik, nitelik, kullanılabilirlik gibi ölçütler göz önünde bulundurularak geliştirilmesine devam edilecektir.

– Üyelik verilerine erişilmesini, güncellenmesini sağlayan Üye Otomasyon Sisteminin, öğrenci üyelerce de kullanılabilmesi için gereken sistem geliştirme çalışmaları başlatılacaktır.

– Üyelere yönelik mobil uygulama geliştirme ve hizmete açma çalışmaları başlatılacaktır.

– Oda üyelerinin görüş, düşünce ve deneyimlerini paylaşabileceği, Oda faaliyetlerine yönelik yorum, eleştiri ve önerilerini dile getirebileceği bir forum oluşturulacaktır.

– Üyelerin çalışma alanlarının ve uzmanlıklarının uluslararası standartlar çerçevesinde alt uzmanlıkları da belirtecek biçimde kayıt altına alınacağı “Uzmanlık Veritabanı”nın oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

– Oda’nın üyelere sağladığı belgelerin (etkinlik katılım, üyelik, ihale katılım, bilirkişilik yetki vb.) elektronik ortamda üretilmesi ve olanaklı olduğunca e-devlet kapsamında üyelere sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

– Üyelerin ve öğrenci üyelerin erişimine açık, basılı kaynakların ve belgelerin tutulduğu çevrimiçi çalışma kütüphanesini geliştirme çalışmaları başlatılacaktır.

– İş ilanları, etkinlik duyuruları gibi tüm üyeleri ilgilendiren, BMO-Dayanışma e-posta Listesi aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan paylaşımlara Üye Otomasyon Sisteminden de erişim sağlanacaktır.

– 3. dönemde yaşama geçirilen Staj Yeri Destek Programı kapsamındaki staj talebi, stajyer talebi ve firma eşlemesi işlemlerinin  Üye Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

– Yayını devam etmekte olan BM Dergi’nin içeriğini zenginleştirmek, derginin görünürlüğü ve okunurluğunu artırmak amacıyla tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarının yürütülmesi sürdürülecektir.

– Çevrimiçi yayımlanan BM Dergi’den çeşitli yazılardan oluşturulan seçkiler belli aralıklarla basılacaktır.

– Meslek alanıyla ilgili başlıca yayınların Türkçeleştirilmesi ve e-kitapların hazırlanması sağlanacaktır.

– Meslektaşlarımızın özgün teknik ve sosyal içerikli yayınları, bilgisayar mühendisliği alanındaki Türkçe kaynaklar derlenecek, bu yayınların üyelerin erişimine açılması için gereken altyapı oluşturulacaktır.

– 3. dönemde olduğu gibi önümüzdeki dönemde de meslek alanı ve güncel gelişmelerle ilgili ayrıntılı rapor ve açıklamalar hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

– Meslek alanımızla ilgili gelişmeler, bilişim uygulamalarının kullanımı ve günlük yaşama etkileri gibi konularda (güvenli bilgisayar/internet kullanımı, meslek hastalıkları, özgür yazılım vb.) Oda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çeşitli sunu, broşür ve kitapçıklar hazırlanacaktır.

– Ülkemizdeki bilgisayar mühendisliğinin tarihçesini belgelemek üzere yazılı ve görsel arşiv oluşturma çalışması başlatılacak, bu amaçla ilgili kaynaklar taranacak, anılar derlenecektir.

– Oda ve meslek alanıyla ilgili haber, bilgi ve duyurular için sesli, yazılı ve görsel araçlardan etkin biçimde yararlanılacak, üyelerimize ve kamuoyuna kitle iletişim araçları kanalıyla erişmek için gereken girişimlerde bulunulacaktır.

– Türkiye’de bilgisayar mühendisliği eğitiminin güncel durumunu kapsamlı biçimde ortaya koyan “Eğitim Raporu” hazırlanacak, uzmanların ve akademisyenlerin katkılarıyla nitelikli ve bilimsel bir eğitim için öneriler geliştirilecektir.

– Öğrencilerin ve bilgisayar mühendisliği eğitiminin durumu ve sorunları üzerine üniversitelerde oturumlar, forumlar, çalıştaylar düzenlenecektir.

– Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği bölümlerinin müfredat çalışmalarını gerçekleştiren kurullarında görev alınarak ders programlarının ve eğitim içeriklerinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

– Meslek içi eğitim programının; üyelerin, akademisyenlerin ve uzmanların görüşleriyle geliştirilmesine ve eğitim içeriğinin zenginleştirilmesine devam edilecektir.

– Meslek içi eğitim uygulamalarının, başta Oda birimleri olmak üzere diğer illere, işyerlerine ve üniversitelere yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.

– Kısa süreli meslek içi eğitimlerin yanı sıra, konunun uzmanlar tarafından ilgililerin katılımıyla oluşturulacak ve uzun süre devam edecek atölye çalışmaları planlanacaktır.

– Ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenen “Temel Bilirkişilik” eğitimleriyle kamusal sorumluluğumuzu yerine getirme çalışmalarına bu dönemde de devam edilecektir.

– Teknoloji Startup’ı olsun ya da olmasın, iş kurarak mesleğini girişimci olarak sürdürmek isteyen meslektaşlarımızın yararlanması amacıyla kamu kaynaklı teşvik ve destekler, teknokentler ve diğer iş mevzuatıyla ilgili bilgilendirici eğitim içerikleri oluşturulacaktır.

– Düzenlenen eğitimlerin video kayıtlarının, sunularının ve özel olarak e-ders biçiminde hazırlanan eğitim içeriklerinin üyelerin çevrimiçi erişimine açılması sağlanacaktır.

– Mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla BMO’nun öncelikli hedef ve stratejilerinin belirleneceği, ilki 3. dönemde gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı” bu dönemde de düzenlenecektir.

– Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının sonuçları göz önüne alınarak meslektaşlarımızın öncelikli beklentileri ve toplumsal sorumluluklarımızın gerektirdiği özel gündemli ve içerikli çalıştaylar, buluşmalar, oturumlar düzenlenecektir. Bu bağlamda öncelikle aşağıdaki konularda çalıştaylar yapılacaktır:

    > Mesleki Denetim ve İmza Yetkisi

    > Meslek Etiği ve Ahlak İlkeleri

    > Çalışma Yaşamı ve Haklarımız

    > Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminden Beklentilerimiz

– Meslek alanında aynı sorunları yaşayan çalışanların bir araya gelebileceği ve çözüm önerileri geliştirebileceği üye buluşmaları düzenlenecektir.

– Teknokentler başta olmak üzere meslektaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan düzenli toplantılar ve etkinlikler sürdürülecek, ortak platformların oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.

– Kadınların işe alım süreçlerinde ve sonrasında çalışma yaşamı boyunca uğradıkları haksızlıklar ve ayrımcılıklara yönelik sorunların tartışılması, etkin çözüm yollarına birlikte karar verilmesi ve uygulanması için “Kadın Bilgisayar Mühendisleri Çalıştayı” düzenlenecektir.

– Meslek hastalıkları konusunda farkındalık yaratan, bilgilendirici yayın ve seminerlerin yanı sıra paydaşların geniş katılımıyla düzenlenen “Meslek Hastalıkları Çalıştayları”na devam edilecektir.

– 3. dönemde ilk kez gerçekleştirilen, Türkiye genelini kapsayacak biçimde düzenlenen “BMO Genç Yaz Eğitim Kampı”nın tüm katılımcılarının etkileşimiyle, atölye ve sunumlarla zenginleştirilerek yapılmasına devam edilecektir.

– Liselerde meslek seçimine yönelik mesleği tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesine devam edilecektir.

– Üniversitelerde mesleği ve Odayı tanıtıcı toplantılar düzenlenmesi sürdürülecektir.

– Üyeler arası iletişimi artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi sürdürülecektir.

– Diğer kurumlar ve demokratik kitle örgütleri tarafından düzenlenen, Oda politikalarına uygun etkinliklere aktif katılım sağlanacak ve destek verilecektir.

– Bilgisayar bilimlerinin toplum geneline tanıtılması, temel eğitimin vazgeçilmez bir parçası olması konusunda çalışmalar yapılacaktır.

– Ortaokul ve lise düzeyine yönelik bilişim kültürü, güvenli bilgisayar kullanımı, bilişim suçları gibi seminerlerin verilmesi sürdürülecek, bu seminerlerin Temsilciliklerimizin olduğu illerden başlayarak yaygınlaştırılması için çalışılacaktır.

 

– İlk kez 3. dönemde gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması”nın sonuçları, hazırlanacak ayrıntılı bir raporla kamuoyuna duyurulacaktır. Bu araştırma baz alınarak, bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliği alanına ilişkin detaylı araştırmalar yapılmaya devam edilecektir.

– Üyelerin uzmanlık alanlarına ilişkin bilgilerin derlenmesi sağlanacak; üyelerin uzmanlık ve alt uzmanlıklarının uluslararası standartlara göre sınıflandırıldığı “Uzmanlık Veritabanı” oluşturulacaktır.

– İşyeri ve iş bölgesi temsilcilikleri açılması ve yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.

– Üye işyeri ziyaretlerinin yapılmasına devam edilecektir.

– Bilgisayar mühendisleri için mühendislik asgari ücretinin belirlenmesi çalışmaları başlatılacak ve TMMOB’nin belirlediği asgari ücretin sektör genelinde uygulanması için girişimlerde bulunulacaktır.

– Üyelere yönelik verilen ücretsiz hukuksal destek hizmeti artırılarak sürdürülecektir.

– “İş Hukuku” seminerleri yaygınlaştırılarak devam edecek, bezdiri/yıldırı (“mobbing”) ve çalışma yaşamında karşılaşılan sorunların ortaya konması ve giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

– Çalışma ortamı koşulları ve standartları konusunda uzmanlardan görüş alınarak ilgili tanımlar yapılacak; üyelerimizin ve işyerlerinin bu konularda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

– Kamuya personel alım süreci, kamu personelinin çalışma koşulları, sorunları, personel politikaları üzerine kamu çalışanı üyelerimizin katkı ve katılımlarıyla uzun erimli program hazırlanacak ve bu kapsamda faaliyetler yürütülecektir.

– Deneyimli üye ve meslektaşlarımızın birikimlerini genç üyelerle paylaşabileceği sosyal ortamların yaratılması sürdürülerek, mesleğimizin sözlü ve yazılı arşivinin oluşturulması sağlanacaktır.

BMO üyelerinden gelen istek ve öneriler göz önünde bulundurularak komisyonlar oluşturulmasına devam edilecek, komisyonların verimli ve üretken işleyişini sağlayacak iş yapma düzeni, çalışma koşulları ve ortak iş üretme altyapısı yaşama geçirilecektir.

4. dönemde aşağıdaki komisyonlar kurulacak ve etkin biçimde çalışmaları sağlanacaktır:

– Üye İlişkileri ve Örgütlenme Komisyonu

– Kadın Mühendisler Komisyonu

– Eğitim Komisyonu

– BMO Öğrenci Üye Komisyonu (BMO Genç)

– Yönetmelik ve Mevzuat Komisyonu

– Bilişim Hukuku ve Bilirkişilik Komisyonu

– Toplum için Mühendislik Komisyonu

– Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

– Özgür Yazılım Komisyonu

– Sosyal Etkinlikler Komisyonu

– Meslek Tanımları ve Mesleki Denetim Komisyonu

Bununla birlikte dönemsel olarak Oda organlarından gelen talepler değerlendirilerek belirli konu başlıklarında faaliyet yürütmek üzere “Çalışma Grupları” oluşturulacaktır.

– Öğrenci üyelerin eğitim yaşamlarında kendilerine destek vermek üzere kendilerinden gelen istekler doğrultusunda teknik ve sosyal olanaklar sağlanmasına devam edilecektir.

– Öğrenci üyeler için oluşturulan “Staj Yeri Destek Programı”nın, güncel gereksinimler doğrultusunda iyileştirilerek etkin biçimde kullanılması sürdürülecektir.

– Öğrenci üyelerin beklentilerine uygun, güncel teknolojiler ve yöntemlerin ele alındığı, akademik eğitimlerini destekler nitelikteki etkinlikler sürdürülecektir.

– Öğrenci üyelere, öğrenim süreleri boyunca destek vererek, sorularına yanıt bulmak ve sorunlarını çözmeye yardımcı olmak üzere bir Oda üyesinin görevlendirileceği “Öğrenci Danışmanı” programı hayata geçirilecektir.

– Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi 4. dönemde de öğrenci üyelerin Oda çalışmalarında, odanın yazılı ve görsel materyallerinin oluşturulmasında etkin görev alması sağlanacaktır.

– Öğrenci üyelerin heyecanlarını paylaşmak, meslektaş dayanışmamızla yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bitirme projeleri sergilerine ve okulların mezuniyet törenlerine katılım sürdürülecektir.

– Üniversitelerdeki bilgisayar mühendisliği öğrenci topluluklarıyla iletişim güçlendirilerek ortak etkinlikler gerçekleştirilecektir.

– “Bilgisayar Mühendisleri Öğrencileri Kongresi”nin (BİLMÖK’ün) düzenleme çalışmalarının desteklenmesine devam edilecektir.

– Mesleğin çeşitli alanlarında çalışan bilgisayar mühendislerinin öğrenci üyelerle bir araya gelip tecrübelerini paylaşacakları  etkinlikler düzenlenecektir.

– Öğrencilerin akademisyenlerle bir araya gelip bilgisayar mühendisliği eğitimindeki sorunları tartışacakları ve olası çözümler konusunda fikir alışverişinde bulunacakları etkinlikler planlanacaktır.

– Özgür yazılım kullanımının özendirilmesi ve öğrencilere mesleki tecrübe kazandırılması amacıyla bir özgür yazılım projesinin öğrenciler tarafından yürütülmesi ve bu projenin odanın ihtiyaç duyulan birimlerinde kullanılması desteklenecektir.

– Meslek alanı ve mesleki haklar konusundaki gelişmeler ve yürütülen tartışmalar ışığında meslek alanının düzenlenmesi, gerekli tanımların yapılması ve kamu bilişim/yazılım süreç ve hizmetlerinin denetimi konularında mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

– Meslek alanındaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartların derlendiği kütüphane oluşturulacak, mesleki düzenlemeler konusundaki ulusal ve uluslararası güncel gelişmeler üyelere duyurulacaktır.

– Serbest mühendis üyelerimizin meslektaş ve ülke yararına hizmetler üretebilmeleri ve mesleklerini bu kapsamda icra etmeleri için gereken standart ve yönetmelik vb. düzenlemeler yapılacaktır.

– Bilirkişilik Yönetmeliği, 6754 sayılı Bilirkişilik Yasası uyarınca güncellenecek; uzmanlık ve alt uzmanlık tanımları ve eğitimleri yapılarak üyelerimizin yetkinliklerinin artırılması sağlanacaktır.

– Dünyada İnternet erişimi temel haklar arasında yer alırken, ülkemizde yürürlükte olan sansür ve gözetim mevzuatlarının değiştirilmesi için etkin mücadele yürütülmeye devam edilecektir.

– Dijital deliller ve bu delillerin değerlendirildiği bilirkişilik faaliyetlerinin önemi, yaşamın dijitalleşmesiyle birlikte artmıştır. Dava süreçlerini etkileyen bu konular hakkında bilimsel temelde, sağlıklı bir yaklaşım üretilmesi için ilgili hukuk birimleriyle ortak çalışmalar yapılacaktır.

– Gümrük Ticaret Bakanlığının e-ticaret sitelerinin güvenliği için yürürlüğe aldığı “Güven Damgası”na ilişkin düzenleme çalışmalarına etkin biçimde katılım sağlanacak, e-ticaret sitelerinin denetimi ve belgelendirilmesinde otorite olunması için girişimlerde bulunulacaktır.

– Teknokentlerde proje değerlendirme komisyonlarına Bilgisayar Mühendisleri Odasınca sektör temsilcisi atanması konusunda başlatılan çalışmalar, teknokentlerle yapılacak protokollerle etkin biçimde sürdürülecektir.

– 3. dönemde taslakları oluşturulan aşağıdaki yönergelerin son biçimine getirilerek yürürlüğe konması sağlanacaktır.

    > Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

    > Üyelerin Kişisel Verilerinin Korunması Yönergesi

    > Öğrenci Komisyonu (BMO-Genç) Çalışma Esasları Yönergesi

– Aşağıdaki yönetmelik ve yönerge çalışmaları yürütülecektir:

   > Bilim Kurulu Yönergesi

   > Bilgi Güvenliği Yönergesi

   > Bilgisayar Mühendisleri Etik ve Mesleki Uygulama Esasları Yönetmeliği

   > İşyeri Temsilciliği Yönergesi

– Oda üyelerinin TMMOB kurul ve komisyonlarında etkin görev almasına devam edilecek, TMMOB’nin tüm eylem, etkinlik ve faaliyetlerine etkin katılım sürdürülecektir.

– Meslek alanımızla ilgili konularda diğer oda, dernek, sendika gibi yapılara destek vermeye devam edilecektir.

– Meslek alanımızın bileşeni tüm kamu kurumları, örgütler ve diğer ilgili yapılarla iletişim içinde olunacak, ortak çalışma zeminleri yaratılmaya devam edilecektir.

– Üniversitelerle ilişkiler güçlendirilerek her alanda ortak çalışma ve etkinlikler yapılması sağlanacaktır.  

– Üniversitelerle birlikte bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve yayınların hazırlanması amacıyla bir Bilim Kurulu oluşturulacaktır.

– Öncelikle büyük ölçekli kamu bilişim projeleri ve uygulamalarındaki durum ve gelişmeler, meslektaşlarımız ve yurttaşlarımız adına izlenecek, raporlar oluşturulacaktır.

– Bilişim alanını ilgilendiren plan ve stratejilerin oluşturulmasında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın etkin yer alması sağlanacak, kamu kurumlarınca yürütülen ilgili faaliyetler yakından izlenecektir.

– Özgür yazılım felsefesi ve teknolojilerinin özellikle kamu uygulamalarında yaygınlaştırılması için 3. dönemde başlatılan çabalar sürdürülecektir.

– İnternet kullanımının bir yurttaşlık hakkı olarak tanınması, sayısal uçurumun  azaltılması ve tüm yurttaşlara hızlı, güvenli ve sansürsüz İnternet erişiminin sağlanması için çalışmalar yürütülecektir.

– Yurttaşlarımızın İnternet’i güvenli kullanımını sağlayacak, sanal dolandırıcılıklara karşı farkındalık yaratmak için sosyal ve görüntülü medyada yayımlanmak üzere kamu spotu ve benzeri projeler gerçekleştirilecektir.

– İnternet’in yaygınlaşmasıyla, İnternet özel şirketler ve devletler tarafından kişisel verilere ulaşmak ve bu verileri depolamak amacıyla kullanılmaya başlamıştır. Başta veri koruma araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak olmak üzere, dijital gözetime karşı ulusal ve uluslararası kurumlarla da işbirliği içerisinde her türlü çalışma etkin bir biçimde yürütülecektir.

– Bilişim alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri teknolojik gelişme açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kısa erimli, yalnızca kâr odaklı AR-GE faaliyetleri yerine uzun erimli, insan ve toplum odaklı AR-GE faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için akademi, sektör ve ilgili kamu kurumları bileşenleriyle ortak çalışmalar yürütülecektir.

Evet BMO’da bir çalışma dönemi daha bitiyor ve yeni bir döneme başlıyoruz. Yeni başlangıçların  her daim umut olduğuna, daha güzeli yaratacağına inandık. Daha üretken bir BMO’yu ve daha yaşanılır bir ülkeyi yaratacak olanın da bu umut,  bu inanç olduğunu biliyoruz.

Kolay değil, zor, çok zor bir dönem geçirdik. Ülkece  yaşadıklarımız öyle bir çırpıda anlatılır/atlatılır değil. Patlamalarda yiten canlarımız; iktidardaki hesaplaşmanın bize yaşattığı darbe girişimi; normalleşmeyi beklerken mahkûm edildiğimiz, özgürlüklerimizi yitirdiğimiz, hukukun, adaletin askıya alındığı  OHAL süreci; referandumla rejim değişikliği çabaları; Meclis yok sayılarak çıkarılan KHK’lerle işsiz bırakılan yüz binler; akademiye, gazetecilere, emek ve meslek örgütlerine yönelik tehditler, saldırılar… Öte yanda ise bizim de parçası olduğumuz, bu gidişe onay vermeyerek  HAYIR diyenler, ADALET isteyerek yola koyulanlar, umudu taşıyanlar… Ve bizlerin omuzlarında, ülkenin  bu ağır gündemi içinde bir Oda’yı yaşatma sorumluluğu…

Sizlere bir söz vermiştik  ve bu sözün gereğini yerine getirmeye çalıştık. Evet yetmedik, yetemedik. Ancak dizleri üzerine çöktürülmüş Odamızı yeniden doğrulttuk,  başını dik kıldık. Düşüncesi, söylemi, eylemi olan bir kurum haline getirdik. “BMO’yu birlikte kurduk, birlikte yaşatacağız” demiştik. Yaşatmayı başardık.  Şimdi onu birlikte büyütmek düşüyor hepimize. Bu Oda’yı meslektaşlarımızın nefes aldığı, meslektaşlarımıza soluk aldıran bir alan olarak düşündük, kurduk ve öyle büyütmeye kararlıyız. Sansür uygulamalarına karşı bilginin kamusallığını, bilgiye erişimin engellenemeyeceğini savunduk, savunacağız… “İnternet zehirdir” söylemlerine aldırmadık, “İnternet yaşamdır” diye haykırdık, haykıracağız… Bilimsel-laik eğitimden koparılmaya çalışılan çocuklarımıza bilimi ve teknolojiyi anlatmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz… Diplomalarımızın, sertifikalara; bilimin, piyasaya yenilmemesi için çabaladık, çabalayacağız… Bedelsiz fazla mesailerle emeğimizin sömürülmemesi için mücadele ettik, mücadele edeceğiz… Nitelikli mühendislik eğitimini, nitelikli mühendislik üretimini talep ettik, talep edeceğiz.. Mühendisi toplumdan yalıtık, salt  teknik insana indirgeyen yaklaşımı reddettik, reddedeceğiz… Hep söyledik,  söylemeye devam edeceğiz: Biz mühendisiz. Ve yaşamı daha güzel kılmak için varız!… Bizi yetiştiren halka ve içinde yaşadığımız ülkeye karşı sorumluyuz.  Mühendis olmayı bizi ayrıcalıklı kılan değil, bize halkımıza karşı sorumluluk yükleyen bir edinim olarak düşünürüz.

Biz bu memleketi seviyoruz. İnsanını, dilini, dinini ayırmadan hem de.  Ve bu memlekete inanıyoruz. Meslektaşlarımızın yüreklerini bırakarak, göç etmek durumunda kaldığı değil, yaşamaktan üretmekten keyif aldığı bir memleketin mümkün olduğunu biliyoruz. Bu memleketin köklerinde/genlerinde bunun izlerinin olduğunu da… Aydınlanma değerleri üzerine kurulmuş, bilimi yol gösterici kabul etmiş bir memleketin, bu gelinen yeri hak etmediğine inanıyoruz. Ve böyle bir ortamda hakkıyla mühendislik yapılamayacağına da… O yüzden eşit, özgür, demokratik, laik bir ülkede barış içinde insanca yaşama talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Tepemizdeki öfkeli yüzlerin, kulaklarımızda yankılanan öfkeli seslenişlerini duymayıp gülmeyi, yaşama gülen gözlerle bakmayı sürdüreceğiz.   Bizi ayrıştırmaya, bizi birbirimizden koparmaya çalışanlara karşı birlikteliği, dayanışmayı büyüteceğiz. Sürekli geçmişin çağırılmasına aldırmayıp inatla ısrarla geleceği kurmak için çabalayacağız.

Biz, bize dair umudu yitirmedik yitirmeyeceğiz. Umut etmekten vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz…   Hep umut dedik ve umut diyeceğiz. Umut…Umut… Umut insanda… Umut sizde…  Umut bizde… Umut hepimizde… İstiyoruz ki 11 Mart günü bu ülkenin yürekleri, zihinleri pırıl pırıl aydınlık bilgisayar mühendisleri yan yana olalım. Yapay zekâyı geliştiren bizler, doğal bir akılsızlığın meslek alanımıza hükmetmesine izin vermeyelim… Memleketi kuşatmış hamaset siyasetinin, öfke selinin Odamızda da yer etmesine izin vermeyelim… Onca emekle kurduğumuz bu Oda’yı karanlığa terk etmeyelim. Ve Sizler gibi, “hürriyet gibi aydınlık” kılalım.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri