BMO’nun 10 yıllık süreyi kapsayan beş döneminin dördünde Oda organlarında görev alan Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, her dönem oluşturdukları çalışma programını tüm üyelerin katkı ve katılımıyla uygulamıştır. Bu programlar doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, yapılan toplantılar, hazırlanan yayınlar ve tüm diğer faaliyetler BMO’nun kurumsallaşmasını, işleyişinin şekillenmesini ve bir Oda kültürü oluşmasını sağlamıştır.

BMO’nun kuruluşundan bu güne kadar, Demokrat Bilgisayar Mühendislerinin aşağıdaki çalışmaların öncüsü ve uygulamasında önemli bir rol oynadığı ifade edilebilir.

 2012 yılında Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşu.

Türkiye’de ilk kez Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri Mühendisleri için “Mühendis En Az Brüt Ücreti” çalışması yapılması.

Odağında mesleğimizin ve meslektaşlarımızın olduğu, mesleğin bugününe ve geleceğine    ilişkin konuların irdelendiği, sorun ve beklentiler için somut çözüm önerilerinin üretildiği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının düzenlenmesi.

Üyelerimize çalışma yaşamlarında hak ve yetkilerini korumak amacıyla ve karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin “Hukuki Destek” projesini hayata geçirilmesi.

Türkiye’de ilk kez “Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması” çalışmasının yapılması ve raporlanması. 1000’in üzerinde meslektaşımızın katılımıyla hazırlanan, BMO’nun bundan sonraki girişim ve etkinliklerinin tasarlanmasına ve gelişimine önemli girdiler sağlayacak olan Bilgisayar Mühendisleri Profil Araştırması Raporu yayınlanması.

Türkiye’de ilk kez YÖK ve ÖSYM verileri ışığında bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri mühendisliği lisans eğitiminin mevcut durumunu saptayan, değerlendiren, öğretim programlarında gereken iyileştirme ile yeni alan ve teknolojilerin uyarlanması konusunda yapılması gereken çalışmaları içeren “Bilgisayar Mühendisliği Eğitim Durumu Raporu”nun hazırlanması.

Covid nedeniyle fiziki olarak yapılamayan işyeri toplantılarını sanal ortama taşıdık ve çevrimiçi işyeri toplantıları düzenlenmesi.

Meslektaşlarımızın ve bilim insanlarının yazılarını BM-Dergi altında toplayarak düzenli bir yayın haline getirilmesi.

Odamıza bağlı mühendislik dallarına ilişkin mühendislik süreç, ürün ve hizmetleri içeren 10 meslek alanı ve bu meslek alanlarındaki görevler, sorumluluklar, çıktılar ve standartlar tanımlanması.

BM Meslek Alanı Tanımları temelinde mesleki denetim ve imza yetkisinin yasal altyapısını oluşturan “BMO Mesleki Denetim Yönetmeliği” hazırlanması.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören BMO-Genç üyesi öğrencileri için çeşitli işyerleri ile bağlantıları kurularak istek ve yetkinliklerine göre staj yapabilme imkanı sağlanması.

Daha adil, demokratik ve güvenli bir seçim uygulaması için seçim bilişim sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, üyelerimizde ve yurttaşlarımızda oluşan kafa karışıklıklarını ve kaygıları gidermek için “Her Yönüyle SEÇSİS” Raporunun hazırlanması.

BMO’nun hukuki zeminini ve örgütlenme yapısını oluşturan BMO Ana Yönetmeliği’nin hazırlanması ve güncellenmesi.

BMO’nun faaliyetlerinin tüm Türkiye’ye yayılması için İl Temsilciliklerinin oluşturulması ve aktif çalışma yürütmelerinin sağlanması.

Yapay Zeka Atolyesi, BMO-Genç Yaz Kampı, Sinyal ve Görüntü İşleme Günleri gibi pek çok etkinliğin düzenlenmesi.

Meslektaş haklarıyla ilgili hukuki mücadele yürütmesi, kamuoyu açıklamaları yapılması, resmi makamlarla yazışmalar ve görüşmeler yürütülmesi.

Meslektaşlara yönelik eğitim, yayın, bilirkişilik alanında çalışmalar yapılması.

Üniversite ve sektör bileşenleri ile güçlü ilişkilerin geliştirilmesi, ortak etkinlik ve çalışmaların yürütülmesi.

Meslek alanı ile ilgili konularda kamuoyunun aydınlatılması.

Türkiye’de bilimsel, aydınlık ve çağdaş düşünce eksinde demokrasi, laiklik ve özgürlüklerin gelişimi için etkin çaba sarfedilmesi, eylem ve etkinliklerin parçası olunması.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri, Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kuruluşundan bu yana belirli ilkeler ve anlayış çerçevesine faaliyet göstermesi ve gelişmesi için çaba içerisinde olmuştur. Kişilere bağlı, dönemsel hedef ve uygulamalar yerine, Oda çalışmalarının geçmişten geleceğe bir bütün içerisinde, uzun vaadeli plan ve anlayışla sürdürülmesine özen gösterilmiştir.

Bu anlayışla ve bir çok BMO üyesinin, akademisyenin, öğrencinin, diğer dernek ve kurumların önemli katkılarıyla hayata geçen çalışmaların listesi ve ayrıntıları Oda Çalışma Raporları‘nda yer almaktadır.

Yukarıda özetlediğimiz ana başlıklarda yürüttüğümüz çalışmaların parçası olan, katkıda bulunan tüm üye, meslektaş ve dostlarımıza teşekkürü borç biliriz. Yaptıklarımızın etkisi ve önemini bilmekle birlikte, eksiklerinin de farkındayız; tüm üyelerimizin katkısıyla daha iyisini hayata geçirmek için durmak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz.