stopBilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu tarafından; Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca (MYK) düzenlenerek 26/02/2013 tarih 28571 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekler kısmında yer alan, Sistem Yöneticisi (Seviye 6), BT Çözümleri Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Denetmeni (Seviye 7) standartlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmış ve konu 11.04.2013 tarihinde yapılan “Sertifikalar Diplomalara Eşdeğer Tutulamaz” başlıklı açıklamayla  kamuoyuna duyurulmuştu.

Danıştay Onuncu Dairesi tarafından görülen davada, 10.04.2014 tarihinde söz konusu düzenlemeler için yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu karar bir kez daha itirazımızın haklı olduğunu, MYK’nın yetkisini aşarak meslek alanımızda düzenleme yaptığını ortaya koymuştur. Danıştay Onuncu Dairesi kararında gerekçe aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir;

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 1. maddesinin 2. fıkrasında: Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmiş olup, davalı Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca bu alanlara ilişkin olarak yasa gereği düzenleme yapılamayacağı açıktır.

(…) buna göre yukarıda anılan uzmanlardan istenilen asgari standart bilgi, beceri, tavır ve tutumlara bakıldığında sadece bir “tekniker” ve “teknisyenden” beklenebilecek bilgi, beceri, tavır ve tutumdan daha fazlasının arandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; söz konusu tanımlar yapılırken ve bu mesleklere lişkin gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlar belirlenirken ilgili yasa gereği kapsam dışı bırakılan mühendislik dallarından biri olan “bilgisayar mühendisliği” alanının, düzenleme dışında bırakılıp bırakılmadığı “açık ve belirgin” bir şekilde ortaya konulmamıştır.

Yukarıda aktarılan ilkeler uyarınca, dava konusu, “Ek:6 Sistem Yöneticisi (Seviye 6), Ek:7 BT Çözümleri Uzmanı (Seviye 6), Ek:8 Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6), Ek:9 Bilgi Güvenlik Denetmeni (Seviye 7)” Ulusal Meslek Standarlarının bir düzenleyici işlemde olması gereken “açık ve belirgin olma” niteliğini taşımadığından, bu haliyle dava konusu düzenleyici işlemlerin yürütülmesinin durdurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bilgisayar mühendisliği meslek alanındaki bu ilk hukuki kazanım mesleki örgütlenmenin ve meslek odasının, haklarımız açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bilgisayar Mühendisleri Odası 1. Dönem Yönetim Kurulu’nun çabaları, 1. Dönem Teknik Komisyonu’nun çalışmaları ve hazırladığı dava gerekçe metni ve bunların yanı sıra BMO’nun çağrısıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları tarafından yayımlanan karşı bildirinin sonucunda meslek alanımızda önemli bir yanlıştan dönülmüştür.

Demokrat Bilgisayar Mühendisleri olarak, mesleğimize ve meslek odamıza sahip çıkma irademizi meslektaşlarımızın desteğiyle ödün vermeden güçlendireceğimizi belirtiriz. Bu bağlamda Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Dönem Yönetim Kurulu’nu da, EMO bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu tarafından başlatılan ve BMO’da devam ettirilen meslek tanımları çalışmasını sürdürmeye çağırıyoruz.

Bu kararın alınmasında başta BMO 1. Dönem Yönetm Kurulu, Teknik Komisyon üyeleri ve  BMO eski hukuk danışmanı Avukat Cem Erkat olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

(Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ahmet Pekel’in BM Dergi’de yayımlanan “Meslek Tanımlarımızı Kimler Neden Yapıyor?” başlıklı yazısı okunabilir