logo_507x364Değerli meslektaşlarımız;

Bilgisayar Mühendisleri Odası 2.Genel Kurulu 8-9 Mart 2014 tarihlerinde toplanmış ve yapılan seçimler sonucunda Atılımcı Mühendisler Grubu işbaşına gelmiştir. Oda tüzüğüne göre oda yönetim kurulunun senede en az iki kere Danışma Kurulu’nu toplantıya çağırması gerekmektedir. Söz konusu toplantıda dönem içinde neler yapıldığına dair Yönetim Kurulu tarafından genel bilgilendirme yapılmakta, gelecekte yapılması gerekenler konusunda Danışma Kurulu üyelerinden öneri ve görüşler toplanmaktadır. Bu doğrultuda 2. Dönem Yönetim Kurulu’nun yaptığı çağrı ile ilk danışma kurulu toplantısı 6 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ilk olarak oda Yönetim Kurulu tarafından oda faaliyetleri hakkında genel bilgilendirme yapılmış, ardından belirlenen gündem çerçevesinde karşılıklı olarak görüş ve önerilerin sunulması ile toplantı tamamlanmıştır. Söz konusu toplantı hakkında siz meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve tespit ettiğimiz sorunları maddeler halinde vurgulamak üzere hazırlanan bu değerlendirmeyi dikkatinize sunuyoruz.

  • Oda Denetleme Kurulu görevini yerine getirmemektedir. Bilindiği üzere odamız kurulları arasında Yönetim Kurulu’nun yanı sıra, Denetleme ve Onur Kurulu da yer almaktadır. Denetleme Kurulu’nun asli görevi; oda Yönetim Kurulu tarafından yapılan mali hareketleri muhasebe kayıtları, faturalar, kredi kartı slipleri ve diğer resmi belgeler üzerinden inceleyerek Yönetim Kurulu’na ve TMMOB Denetleme Kurulu’na sunulacak raporu hazırlamaktır. Söz konusu rapor vasıtasıyla mali durum hakkında detaylı bilginin yanı sıra idari işleyişe ilişkin pratik öneriler de Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. 2. Olağan Genel Kurul’un üzerinden altı ay geçmesine rağmen herhangi bir denetleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. Denetleme raporunun hazırlanmaması, odanın işlerliği ve şeffaflığı konusunda sorun teşkil etmektedir. Sürekli olarak maddi durumdan şikayet eden, aidat toplama konusunda yardımlarımızı bekleyen oda Yönetim Kurulu’nun bu kaygılarına ortak olabilmemizin tek yolu denetim raporunun ivedilikle hazırlanması ve üyelerin bilgisine sunulmasıdır. Siyasi iktidar tarafından TMMOB odalarına karşı yürütülen topyekûn saldırının araçlarından biri olan idari ve mali denetimin ilgili bakanlık tarafından yürütülmesi gündemde iken, özdenetim mekanizmasının hayata geçirilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesini tehlikeli buluyoruz.

  • Oda komisyonları üyeye açık duyurusu yapılmadan oluşturulmuştur ve işletilememektedir. Oda faaliyetlerinin can damarı olduğu Yönetim Kurulu tarafından da kabul edilen komisyonların gerçek anlamda faaliyete geçmediği toplantı sırasında öğrenilmiş ve odamızın geleceği açısından tarafımızda büyük bir endişe yaratmıştır. Üyeleri kapsayacak genel bir çağrı yapılması yerine içe kapanık bir yaklaşımla komisyonlar yukarıdan aşağıya belirlenmiş, altı aylık bir dönem içinde bu komisyonlar tarafından herhangi bir üretim yapılmadığı anlaşılmıştır.

  • Temsilcilikler işlevsizleştirilmiş, temsilcilik çalışmaları fiilen durmuştur. Bursa İl Temsilciliği hizmet ofisinin kapatılması planlanmaktadır. Henüz iki yıllık bir geçmişi olan odamız için yurt genelinde çalışmalar yürütmek ve meslektaşlarımıza temas edebilecek kanallar oluşturmak hayati önem taşımaktadır. Yurt genelinde açılacak temsilcilikler aracılığı ile odamızın kamuoyunda tanınması sağlanacak, üyelerin odayı sahiplenme düzeyleri artacak ve potansiyel üyelerle yüz yüze iletişim kurma olanağı yakalanacaktır. Bunun yanında meslek alanımıza ve meslektaşlarımızın haklarına ilişkin yerel düzeyde yapılması gereken müdahaleler için de bir zemin oluşturulmuş olacaktır. Bursa Temsilciliği; odamızın ilk açılan temsilciliği özelliğini taşımanın yanı sıra, Eskişehir ve Kocaeli gibi meslektaşlarımızın çalıştığı sanayi kuruluşlarını, bilgisayar mühendisliği eğitimi veren üniversiteleri bünyesinde barındıran illeri de içeren bölgesel bir temsilcilik olma hüviyetindedir. Ancak 2. Dönem Yönetim Kurulu mali yükünün fazla olmasını ve üye potansiyelinin azlığını gerekçe göstererek Bursa Temsilciliği’nin hizmet ofisini kapatma niyetini Danışma Kurulu toplantısında dile getirmiştir. Yönetim kurulu, temsilciliğin işlerliğinin sağlanması konusunda herhangi bir çaba göstermek yerine temsilci olarak İstanbul’dan bir üyeyi atamış ve temsilciliği işlevsiz hale getirmiştir. Toplantıda yapılan bilgilendirmede yeni temsilcilikler açmak yerine iletişim olanaklarının etkin kullanımına ağırlık verileceği, temsilciliğin fiziksel bir mekana sahip olmasının çok da anlamlı olmadığı öne sürülmüştür.

  • TMMOB ile ilişkiler zayıflamış, BMO örgütün geri kalanından izole bir hale getirilmiştir. Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın hem güç kattığı hem de onunla birlikte daha güçlü olduğu örgütü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile olan ilişkilerinin zayıflığı da endişe verici boyuttadır. Bu zamana kadar TMMOB olarak yapılan etkinlik, eylem ve çalışmalara odamızın katılımı oldukça düşük düzeyde kalmış; hatta yapılan bu etkinlik, eylem ve çalışmaların üyelerimize duyurulması konusunda gerekli çaba gösterilmemiştir. Aynı zamanda TMMOB tarafından her ilde oluşturulan ve bulunduğu yerde TMMOB’nin eli kolu olma niteliği taşıyan İl Koordinasyon Kurulları’na katılımın oda tarafından gerçekleştirilmediği Yönetim Kurulu tarafından belirtilmiştir. Bu durum örgütümüzle olan bağımızın daha da zayıflamasına yol açmıştır.

  • Mali sıkıntıları aşmak için kalıcı çözümler üretmek yerine Oda’nın Yönetim Kurulu üyelerine borçlanmaları gibi yanlış yöntemler uygulamaya sokulmuştur. Danışma Kurulu toplantısı boyunca, Yönetim Kurulu tarafından en çok dile getirilen konu, odanın mali problemleri olmuştur. Aidat toplama konusunda, benzer pek çok örgütlenmenin yaşadığı problemler yoğun olarak oda Yönetim Kurulu tarafından dillendirilmiş, bu konuda Danışma Kurulu üyelerinden yardım istenmiştir. Danışma Kurulu’nda bu konudaki iki temel problemin birinin aidat ödenmesini teşvik edecek aidiyet duygusunun yaratılması olduğu ifade edilmiş, bunun için odanın üyeleri ile iletişiminin artırılması, komisyonlara işlerlik kazandırılması, çeşitli sosyal faaliyetlerle dayanışma duygularının güçlendirilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir. Aidat toplama konusundaki sıkıntılara ikinci bir çare olarak; MEDAK sürecinden başlayarak tarafımızdan mücadelesi verilen bilgisayar mühendislerinin mesleki haklarının elde edilmesi ve bu şekilde oda üyeliğinin meslektaşlarımız için cazip hale getirilmesi konusunda da odanın bu dönem içinde herhangi bir mücadele ve/veya müzakere yürütmediği anlaşılmıştır.

  • Mali problemlerin aşılması için odanın Yönetim Kurulu üyelerine borçlanmasına olanak sağlayan bir Yönetim Kurulu kararının olduğunu ve gerektiği zaman yöneticiler tarafından odaya borç verildiği dile getirilmiştir. Bu çözümün kısa vadede bir rahatlama sağlamakla beraber özellikle odanın geleceğine ilişkin kaygılar yarattığı Danışma Kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Özellikle bazı spor kulüplerinin bu uygulama sonucu yaşadığı sıkıntılar Danışma Kurulu üyeleri tarafından ortaya konmuştur.

  • Bir yandan oda faaliyetleri azalırken, diğer yandan personel sayısı artırılmaktadır. Mali zorluklardan bu kadar bahsedilmesine karşın BMO 1. Döneminde iki olan çalışan sayısının dörde çıkarıldığı yapılan bilgilendirmede ortaya çıkmıştır. Söz konusu personelin (oda personel yönetmeliğinin hazır olmaması nedeni ile resmen olmasa da) fiilen “oda müdürü” statüsünde olacağı anlaşılmış, ama bu konuda TMMOB odalarının yaygın yönetmelik hükümlerinin aksine, göreve başlayan kişinin meslektaşımız olmadığı anlaşılmıştır.

  • Oda üye ilişkileri zayıflamıştır. Yönetim Kurulu’nun geçtiğimiz süreye dair yaptıklarına dair bilgilendirmeden de anlaşıldığı üzere oda kendini üyeden uzak bir yere konumlandırmıştır. Daha önceki başlıklarda ifade edilen sorunlar bir bütün olarak ele alındığında karşımıza üye ile ilişkisini Web sayfası ve elektronik posta üzerinden kurmaya tek yönlü olarak kurmaya çalışan ve bunu da maliyet üzerinden gerekçelendiren bir anlayış çıkmaktadır. İletişim olanaklarının artması katılım kanallarının çeşitlendirilmesi amacına dönük olarak kullanılmamış; aksine somut üye ilişkilerinin ve üye ile birlikte üretmenin yerine ikame edilmeye çalışılmıştır. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu’nun kendileri ile etkin iletişim kurmadığı yönündeki görüşlerini ifade etmiş, Yönetim Kurulu ise sorunun yönetim anlayışından kaynaklı olmadığını; e-posta adreslerinin hatalı olması, iletişim kazaları gibi küçük sıkıntıların bu duruma yol açtığını ileri sürmüşlerdir.

Bütün bunların ışığında, üyelerimize nasıl bir oda şekillendirmek istediklerine dair herhangi program sunmadan, Genel Kurul’da herhangi bir önermede bulunmadan ve Demokrat Bilgisayar Mühendisleri’nin tüm program ve önermelerine oylarıyla onay vererek yönetime gelen Atılımcı Mühendisler ekibinin, genel kuruldan bu yana geçen 6 ay sürecinde de odanın geleceğine, oda örgütlülüğünün daha ileriye nasıl taşınacağına dair bir kurgusunun olmadığı somut olarak ortaya çıkmıştır. Oda çalışmalarıyla ilk defa yönetimde buluşan Atılımcı Mühendisler ekibinin oda süreçlerine dair deneyim eksikliğinin bir yansısı olarak, oda Yönetim Kurulu’nun, oda işleyişinin sürekliliğini sağlayacak, bunun için oda kadrolarını seferber edecek bir yapıdan uzaklaştığı, iş üretilemeyen bir şikayet platformu haline geldiği, örgütlenme konusunda adım atamadığı ve üst örgütü olan TMMOB ile mücadele bütünlüğü sağlayamadığı görülmüştür. Güçlü bir BMO örgütlülüğünün yaratılması için bu sorunların aşılması, odamızın yeniden hak ettiği saygınlığa ve etkinliğe kavuşturulması kaçınılmazdır.

Bizler, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da oda süreçlerinin takipçisi olacağımızı ve bu çalışmalarımızda üyelerimizin her türlü görüş, paylaşım ve bilgilendirmesine açık olduğumuzu bu vesile ile bir kere daha belirtiyor; tüm meslektaşlarımızı mesleğine ve odasına sahip çıkmaya çağırıyoruz.