whovian

Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Olağan Genel Kurulu hazırlıkları kapsamında yürüttüğümüz anket çalışması, 355 kişinin katılımıyla tamamlandı. Genel Kurul sürecinde, mesleğimiz, meslektaşlarımızın sorunları ve Oda’ya yaklaşımları konusunda önemli bir veri kaynağı olduğunu düşündüğümüz anketin detaylı sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.Anketten bazı öne çıkan başlık ve sonuçlar ise şu şekilde özetlenebilir;
  • Ankete katılanların %75’i BMO üyesi iken, %25’i üye olmayan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu anlamda anket sonuçları Oda üyelerinin yanı sıra, Odaya üye olmayan meslektaşlarımızın da görüşlerini ifade etmektedir.
  • Ankete katılanlar arasında yeni mezunların katılımı düşük kalırken, diğer gruplarda yaklaşık eşit bir dağılım görülmektedir. Bu da, çalışma hayatındaki tüm kuşakların yaklaşımlarının ankette kendine yer buluyor olması şeklinde değerlendirilebilir.
  • Ankete katılanların %84,4’ünü özel sektörde veya kamuda ücretli çalışanlar oluşturmaktadır. Buna göre, Oda çalışmalarının planlanmasında öncelikli olarak ücretli çalışanlar ve sorunları gözetilmelidir.
  • Ankete katılan meslektaşlarımızın %46’sı BMO etkinliklerini takip etmezken, sadece %4’ü BMO’nun ikinci dönem çalışmalarını başarılı bulmaktadır. Bu önümüzdeki dönemin öncelikli konularından birisinin, meslektaşlarımızın yüzünü BMO’ya dönmelerini sağlayacak politikalar ve çalışmalar üretmek olduğunu açık bir biçimde göstermektedir.
  • Anket sonuçlarına göre, çalışma hayatında “karşılıksız fazla mesai” yakıcı bir sorun olarak ilk sırada yer alırken, meslek alanında ise “meslek hayatında mühendisliğin gerekliliklerin uygulanmaması” ve “mesleki yetki ve sorumlulukların doğru tanımlanmamış olması” konuları öne çıkmaktadır. BMO’nun geleceğinde, tüm bu başlıklar arasındaki ilişkileri ortaya koyan ve çözüme yönelik uzun vadeli plan ve politikaların geliştirilmesi gerektiği görülmektedir.
  • Anket katılımcılarının meslek odasından öncelikli beklentilerinin çalışma hayatı ve mesleki alanındaki sorunların çözümü için çalışmalar yürütülmesi olduğu görülmektedir.
  • Bir meslek odası ancak üyelerinin sesine kulak verdiği, onları Oda üretim ve yönetim süreçlerinin bir parçası haline getirdiği, onların beklenti ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını planladığı sürece var olabilir, büyüyebilir. Bunun bilinciyle, bu tür anket ve görüşmeleri önümüzdeki dönemde de sürdüreceğimizi, daha detaylı analiz ve değerlendirmelerle, gereken yaklaşım ve politikaların oluşturulması için çaba sarfedeceğimizi belirtiriz.

Ankete katılan tüm meslektaşlarımıza verdikleri bu önemli katkı için tekrar teşekkür ederiz.